Tutaj jesteś:  Instalacje elektryczne i teletechniczne / Serwis, pomiary, konserwacja

Serwis, pomiary, konserwacja

Dzięki pomiarom instalacji elektrycznych użytkownicy otrzymują informację o ich stanie technicznym. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych jest podstawą ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.
Pomiary w okresie eksploatacji służą ocenie aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów. Okresowe pomiary mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony.

Obecnie obowiązującą Polską Normą w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych jest norma PN-HD 60364.6:2008 [18-N-6] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6: Sprawdzanie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, prace przy wykonywaniu prób i pomiarów zaliczane są do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne, doświadczenie eksploatacyjne oraz posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, upoważniające do wykonywania pomiarów jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym. Pomiary ze względu bezpieczeństwa i względów praktycznych powinny być wykonywane dwuosobowo.

W ramach naszych usług wykonujemy następujące typy pomiarów:

I. Pomiary  na urządzeniach elektrycznych u wytwórcy, dla sprawdzenia, że wykonane urządzenie jest w pełni sprawne i spełnia wymagania określonych norm lub aprobat technicznych.
Karta kontroli technicznej jest podstawą udzielenia gwarancji na dane urządzenie.

II. Pomiary nowo zainstalowanych urządzeń elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji.

Od ww. pomiarów oczekujemy odpowiedzi czy:

 • urządzenia zostały prawidłowo dobrane,
 • zamontowane zostały zgodnie z dokumentacją projektową,
 • nie są uszkodzone,
 • właściwie wykonano nastawy zabezpieczeń,
 • sprawdzona została funkcjonalność działania,
 • sygnalizacja działa poprawnie,
 • spełniono wszystkie warunki aby obwody elektryczne mogły być bezpiecznie eksploatowane.

Efektem tych pomiarów są protokoły pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych.

III. Pomiary okresowe podczas eksploatacji urządzeń, mające dać odpowiedź jaki jest aktualny stan techniczny urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy, czy nie uległ on pogorszeniu w ostatnim okresie.
Wyniki tych pomiarów mają być podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych.


Norma PN-HD 60364-6:2008 [18 -N-6] zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące:

 • próba ciągłości przewodów ochronnych, w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz ciągłość przewodów czynnych w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych;
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
 • sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
 • pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian; ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania;
 • pomiar rezystancji uziomów;
 • sprawdzenie biegunowości;
 • sprawdzenie kolejności faz;
 • próba wytrzymałości elektrycznej;
 • próba działania;
 • sprawdzenie skutków cieplnych;
 • pomiar spadku napięcia.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować, co najmniej:

 • oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i ochrony przeciwpożarowej;
 • pomiary rezystancji izolacji;
 • badania ciągłości przewodów ochronnych;
 • badania ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim); czyli sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Jednocześcnie proponujemy prowadzenie stałej konserwacji oraz przeglądów serwisowych urządzeń elektrycznych i teletechnicznych tj:

 • rozdzielnic elektrycznych,
 • agragatów prądotwórczych i UPS,
 • systemów sygnalziacji pożarowej SSP,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO,
 • instalacji oddymiania,

             itp.......

Nasi pracownicy używają bezpiecznych i legalizowanych urządzeń pomiarowych renomowanych firm m. in. Sonel, Metrel, Fluke, Testo.