Tutaj jesteś:  Wentylacja i klimatyzacja / Wentylacja / Stropy laminarne leaflet

Modułowe sufity wentylacyjne Hidria

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

HJS GENERAL oferuje kompleksową obsługę w projekcie oraz montażu spropów laminarnych przeznaczonych dla Inwestorów posiadających pomieszczenia czyste. Sufity laminarne oferowane przez nas przeznaczone są do pomieszczeń szpitali, restauracji, labolatoriów oraz innych pomieszczeń w których systemy rozprowadzenia powietrza poprzez kratki i nawiewniki są niepożądane.

Sufity wentylacyjne GIF są rozwiązaniem składającym się z sekcji wywiewanego i nawiewanego powietrza, oświetlenia i przesuwnych paneli, których całkowita wysokość instalacji sięga 200 mm. Używając otworów w suficie jako komory ciśnieniowej mamy możliwość zastosowania najlepszego pola powierzchni powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Świeże powietrze nawiewane do kuchni tworzy dobry klimat bez wykraplania i przeciągów. Ten niepowtarzalny system modułowy oferuje najwyższą przejrzystość i higienę poprzez wymienny układ.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

1.  A k t y w n a  k a s e t a  s u f i t o w a
( obszar gotowania i zmywania )
Przesuwny układ modułowy sufitu zapewnia efektywny wywiew powietrza i nawiew świeżego powietrza przy niskiej turbulencji. Gwarantowane to jest poprzez wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Wysoki stopień separacji (do 97%) zapewniony jest poprzez niską tolerancję produkcyjną.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

2 P ł a s k a  k a s e t a  s u f i t o w a
( o b s z a r g o t o w a n i a , w y d a w a n i a p o s i ł k ó w, z m y w a n i a  i  s ą s i e d n i c h  p o m i e s z c z e ń )
W przypadku występowania indywidualnych warunków w kuchni, jest możliwość zastosowania płaskiej kasety nawiewnej zamiast aktywnej kasety dla nawiewu powietrza świeżego przy niższej wymianie powietrza. System ten gwarantuje również wysoką powierzchnię przewiewu świeżego powietrza i stwarza idealne połączenie sufitu z innymi urządzeniami.*

Schemat kasety nawiewnej

Schemat kasety nawiewnej

schemat kasety wywiewnejschemat kasety wywiewnej
HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

3  P ł a s k a  k a s e t a  s u f i t o w a  z  f u n k c j ą  p o c h ł a n i a n i a  h a ł a s u
( o b s z a r g o t o w a n i a , w y d a w a n i a p o s i ł k ó w, z m y w a - n i a i s ą s i e d n i c h p o m i e s z c z e ń )
Rozwój płaskich kaset sufitowych spowodował połączenie płaskich kaset sufitowych z możliwością pochłaniania hałasu. Połączenie tych dwóch funkcji w jednym urządzeniu przy tej samej powierzchni, pozwala zoptymalizować hałas i obniżyć dźwięk pochodzący z kamałów nawiewnych lub wyciągowych.*

4 System w restauracjach
( o b s z a r g o t o w a n i a )
Separatory wysokiej wydajności pozwalają na usuwanie powietrza znad przestrzeni gotowania i urządzeń kuchennych, które cechuje duża emisja tłuszczu i pary. Przy tym rozwiązaniu zachowuje się higienę i wysoką skutecznośći poprzez wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304.*

5 Oświetlenie
( o b s z a r g o t o w a n i a , w y d a w a n i a p o s i ł k ó w, z m y w a n i a i s ą s i e d n i c h p o m i e s z c z e ń )
Elementyoświetlenia montowane w sufitach wentylacyjnych GIF gwarantują najlepszą możliwość oświetlenia miejsca pracy zgodnie z obecnie obowiązującymi dyrektywami i standardami. Posiadają stopień szczelności IP 54 (odporność na wilgoć. Projektowane są na dużą skalę dla obiektów gastronmicznych. Specjalną cechą opraw oświetleniowych jest połączenie nawiewu powietrza w obszarze lamp w sekcji wywiewanego powietrza. Tworzy się w ten sposób kurtynę powietrza od spodu oprawy, chroniąc oświetlenie przed zabrudzeniem. W ofercie jest też specjalne oświetlenie wraz z osprzętem dla lad z posiłkami na wydawanie potraw.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

6 Lampy UV-C dla wywiewu powietrza
( o c h r o n a  p r z e d  d r o b n o u s t r o j a m i  o r a z  e l i m i n a c j a  z a n i e c z y s z c z e ń  t ł u s z c z o w y c h )
Od ponad dekady Hidria GIF rozwija, planuje, projektuje i instaluje lampy UV-C jako system służący do usuwania zanieczyszczeń. Tłuste pozostałości znajdujące się w powietrzu wywiewanym po oddzieleniu od aerozoli mogą być
równiż zminimalizowane.


• Niskie ryzyko wystąpienia pożaru w kuchni w przewodzie powietrza wywiewanego
• Niskie koszty czyszczenia
• Lepsza higiena
System ten wykonany jest zgodnie ze standardem DIN 18869-7 i może być użyty zarówno w sufitach wentylacyjnych, jak i okapach wyciągowych.
Możliwa jest też modernizacja w już istniejących systemach. Wyjątkowo długa żywotność wysoko wydajnych lamp UV – 16 000 godzin pracy, czyni ten system bardzo ekonomicznym.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe
HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

7 Miejscowy wyciąg strumienia oparów
( o b s z a r  w y d a w a n i a  p o s i ł k ó w , g o t o w a n i a  n a  o c z a c h  k l i e n t a )
W obiektach kuchni o otwartej powierzchni gotowania, wyposażonych w okapy sprawność wywiewanego powietrza jest niska z powodu wystąpienia ryzyka, że para podczas gotowania nie zostanie w całej swojej objętości przejęta przez powierzchnię okapu. Wyciąg strumienia gazów prezentowany przez Hidria GIF został skierowany do takich właśnie obszarów i gwarantuje od wielu lat wysoką wydajność w kuchni dla pary wytwarzanej znad powierzchni patelni i grilla. Zanieczyszczenia są utrzymywane na poziomie minimalnym, więc goście i pracownicy kuchni mogą swobodnie oddychać.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe

8 Płaski system sufitowy
( o b s z a r  w y d a w a n i a  p o s i ł k ó w  i  s ą s i e d n i c h  p o m i e s z c z e ń )
System wykonany z aluminium (ewentualnie malowany proszkowo ) albo ze stali nierdzewnej AISI 304. Rozwiązanie to jest szczególnie odpowiednie dla przyległych, albo pomocniczych obszarów, nie narażonych na cieplne obciążenia i parę powstającą podczas gotowania. Ten płaski system sufitowy zawiera również duży zakres elementów dla wywiewu powietrza, nawiewu powietrza świeżego i oświetlenia.

HJS GENERAL: Wntylacje, klimatyzacje, instalacje elektryczne, instalacje przeciwpożarowe