Tutaj jesteś:  Ochrona przeciwpożarowa / Symulacja pożaru CFD

Symulacja pożaru CFD

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2009r) § 270 pkt. 1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

  1. Usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację.
  2. Mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.

Dzięki programowi PYROSIM mamy możliwość wykonania trójwymiarowej wizualizacji rozkładu dymu i temperatury w czasie rzeczywistym w obszarze objętym pożarem.

Opracowanie symulacji pożaru CFD jest możliwe dzięki:

  • Trójwymiarowemu modelowi analizowanego obiektu wykonanego zgodnie z rzeczywistą architekturą tj.: rodzajem i rozmieszczeniem przegód budowlanych oraz elemetów grzewczych
  • Komputerowej analizie równań Naviera - Stokesa
  • Określeniu założeń brzegowych oraz scenariuszy pożarowych tj.: mocy, źródła i lokalizacji pożaru w rozpatrywanym obiekcie

Efektem końcowym symulacji CFD jest film w formacie *.avi pokazujący rozkład cząstek powietrza, dymu, temperatury i innych pierwiastów w czasie, w analizowanym obszarze.